Over JoNa

Privacy en algemene leveringsvoorwaarden kraamzorg

Kraamzorg JoNa is bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) geregistreerd. Meldingsnummer voor het clientregistratiesysteem: M 1325559 Meldingsnummer voor Personeels en salarisadministratie: M 1325547

Geheimhoudingsplicht

 • Elke medewerker van Kraamzorg JoNa is, op grond van de in de gedragscode opgenomen geheimhoudingsplicht, verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie en beroep over cliënten ter kennis is gekomen.
 • Collegiale uitwisseling van cliëntgegevens met anderen die rechtstreeks bij de zorg-/dienstverlening betrokken zijn, wordt niet als een schending van de geheimhoudingsplicht gezien.

Verzamelen en vastleggen van cliëntgegevens

 • Alleen die cliëntgegevens die voor het doel van de registratie noodzakelijk zijn, mogen worden verzameld en worden vastgelegd.
 • Toegang tot de cliëntgegevens heeft alleen de medewerker, die de gegevens verzameld heeft en andere functionarissen voor zover noodzakelijk voor de uitoefening van haar/zijn taak.
 • Kantoormedewerkers hebben toegang tot de cliëntgegevens. Clientgegevens worden vastgelegd in Atermes. Toegang tot Atermes is alleen mogelijk met een voor iedere geautoriseerde medewerker unieke combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord, én een code die wordt vrijgegeven via de app Authenticator.
 • Cliëntgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
 • Tijdens het werken met cliëntgegevens dragen we er zorg voor dat de gegevens niet zichtbaar zijn voor onbevoegden.
 • Als wij cliëntgegevens weggooien, dragen we er zorg voor dat de gegevens niet meer herleidbaar zijn tot de desbetreffende cliënt, bijvoorbeeld door gebruik te maken van een papierversnipperaar.

Bewaren van cliëntgegevens

 • Cliëntgegevens (ook bv. telefonische memo’s) worden bewaard zodat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden.
 • Cliëntgegevens worden bewaard in afgesloten kasten en/of ruimten.
 • Op de labels van sleutels die van cliënten in beheer worden genomen, staan geen herleidbare cliëntgegevens.

Vervoeren van cliëntgegevens

 • Per post versturen van cliëntgegevens gebeurt altijd in een gesloten envelop.
 • Faxen van cliëntgegevens gebeurt alleen naar vaste faxnummers van zorgverzekeraars waarvan de betreffende cliënt al in de bestanden is opgenomen.
 • Faxen en printers staan niet in openbare ruimten.
 • Faxen en printers worden op elk moment bewaakt en anders (tijdelijk) afgesloten, zodat onbevoegden geen gegevens onder ogen kunnen krijgen.

Verstrekken van cliëntgegevens aan derden

 • Cliëntgegevens kunnen alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden worden verstrekt, tenzij het derden betreft zoals omschreven in het privacyreglement.

Informeren van cliënten

 • Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor het informeren van de cliënt over het privacybeleid van Kraamzorg JoNa bij aanvang van de zorg.
 • Als de cliënt dit wenst zijn de algemene voorwaarden kraamzorg JoNa hier na te lezen.

Kies je voor Kraamzorg JoNa, dan kies je voor:

 • Kraamzorg op maat
 • Persoonlijke aandacht
 • Deskundige begeleiding
 • Kennis en ervaring

Telefonisch contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

Mobiel contact

Bel: 033 476 80 50, werkdagen tussen 17.00 en 09.00 uur

Bevallen?

Bel: 033 476 80 50, 24 uur per dag en 7 dagen per week

Mail sturen:

Stuur een email naar info@kraamzus.nl